Warunki Użytkowania

Warunki użytkowania witryny Natracare

Firma Bodywise (UK) Ltd wita w witrynie Natracare z nadzieją, że jej treść okaże się przydatna i interesująca.

Korzystanie z witryny Natracare

Właścicielem i operatorem witryny jest Bodywise (UK) Ltd.

Prawa

Wszystkie prawa własności intelektualnej, w tym prawa autorskie, do treści publikowanych w Witrynie („Treść”), należą do Bodywise (UK) Ltd. Wszelkie prawa są niniejszym zastrzeżone.

Korzystanie z Treści

Z Witryny i jej Treści można korzystać wyłącznie w celach osobistych i niekomercyjnych.

Z zastrzeżeniem wyjątków opisanych powyżej użytkownik zgadza się nie pobierać, nie kopiować, nie odtwarzać, nie modyfikować, nie przechowywać, nie archiwizować, nie prezentować publicznie, nie redystrybuować i nie wykorzystywać w celach komercyjnych w żaden sposób żadnej części Treści bez uprzedniej pisemnej zgody Bodywise (UK) Ltd. Użytkownik zgadza się nie korzystać z Treści ani z Witryny do żadnych celów niezgodnych z prawem lub niestosownych, ani też do żadnych celów mogących naruszać prawa jakichkolwiek innych osób, mogących je nękać, stanowić dla nich niedogodność lub przyczynę stresu.

Użytkownik zgadza się także przestrzegać wszelkich informacji o prawach autorskich oraz ograniczeń dołączonych do Treści, nie usuwać i nie modyfikować takich informacji i ograniczeń, ani też w żaden sposób nie modyfikować Treści.

Licencja na odtwarzanie Treści

Właścicielem praw autorskich do Witryny i jej Treści jest Bodywise (UK) Ltd. Publikowanie, redystrybuowanie lub wykorzystywanie Treści w jakikolwiek sposób wymaga zwrócenia się o zgodę od Bodywise (UK) Ltd poprzez kontakt e-mailowy na adres info@natracare.com.

Bodywise (UK) Ltd nie może zagwarantować, że taka zgoda zostanie udzielona i na jakich warunkach.

Linki z innych witryn

Strony trzecie mogą publikować linki do stron witryny Natracare, z użyciem adresu URL oraz cytowaniem nagłówka i źródła.

Strona trzecia musi upewnić się, że żaden element jej własnej witryny internetowej nie sugeruje i nie może zostać zinterpretowany jako sugestia, że jakakolwiek część Witryny stanowi część witryny strony trzeciej, chyba że strona trzecia uzyskała wcześniej pisemną zgodę Bodywise (UK) Ltd.

Firma Bodywise (UK) Ltd zastrzega sobie prawo do wycofania zgody bez wyjaśnienia i bez uprzedzenia, jeżeli wedle jej własnego uznania wspomniane linki były zbyt liczne lub niestosowne. Bodywise (UK) Ltd zastrzega sobie również prawo do zmiany lokalizacji i natury plików w witrynie bez wyjaśnienia i bez uprzedzenia; sprawdzanie i aktualizowanie linków w razie potrzeby stanowi odpowiedzialność strony trzeciej.

Znaki towarowe i własność intelektualna

Natracare to zarejestrowany znak towarowy firmy Bodywise (UK) Ltd, zaś treść niniejszej witryny stanowi część własności intelektualnej tej firmy. Nie wolno używać tych znaków bez uprzedniej pisemnej zgody Bodywise (UK) Ltd.

Ograniczenie i wyłączenie odpowiedzialności

Bodywise (UK) Ltd czerpie Treść z szerokiej gamy źródeł i obejmuje ona fakty, poglądy, opinie i informacje mogące zainteresować użytkowników Witryny.

Bodywise (UK) Ltd nie potwierdza i nie przyjmuje odpowiedzialności za żadne poglądy, porady, zalecenia ani opinie wyrażone w żadnej witrynie, do której zamieszczamy link. Należy pamiętać, że wszelkie kontakty i ustalenia pomiędzy użytkownikiem a jakąkolwiek stroną trzecią wymienioną w Witrynie lub jakąkolwiek witryną strony trzeciej, do której Witryna zawiera link, czynione są na wyłączną odpowiedzialność użytkownika i Bodywise (UK) Ltd nie ponosi za nie żadnej odpowiedzialności.

Treść powinna być stosowana jedynie jako źródło ogólnych informacji, a nie konkretnych zaleceń lub porad, gdyż sytuacja każdej osoby jest indywidualna. Przed podjęciem jakichkolwiek działań lub decyzji w oparciu, całkowicie lub częściowo, o Treść należy zawsze samodzielnie sprawdzić wszelkie informacje istotne dla podjęcia takich działań lub decyzji. Należy również uzyskać poradę profesjonalisty w odpowiednich okolicznościach, na przykład w kwestiach medycznych.

Bodywise (UK) Ltd nie udziela żadnych gwarancji dotyczących Treści ani Witryny, braku wirusów lub innych szkodliwych elementów, bądź zgodności Witryny z jakimkolwiek systemem komputerowym, oprogramowaniem lub przeglądarką.

Wszystkie dorozumiane gwarancje lub obowiązki są wykluczone, za wyjątkiem sytuacji i w takim zakresie, w jakim nie można ich zgodnie z prawem wykluczyć.

Bodywise (UK) Ltd nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek roszczenia, straty, obrażenia, kary, szkody, koszty lub wydatki wynikające z korzystania lub niemożności korzystania z Witryny lub Treści bądź z jakichkolwiek działań podjętych lub zaniechanych w wyniku korzystania z Witryny lub Treści, za wyjątkiem zgonu lub obrażeń ciała poniesionych w wyniku korzystania z Witryny bezpośrednio spowodowanych zaniedbaniem Bodywise (UK) Ltd.

W najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, użytkownik zgadza się, że Bodywise (UK) Ltd nie ponosi odpowiedzialności wobec użytkownika lub jakiejkolwiek strony trzeciej za jakiekolwiek szkody wynikowe lub uboczne (w tym między innymi utracone zyski, utratę prywatności lub niewypełnienie jakiegokolwiek obowiązku) lub jakiekolwiek inne pośrednie, specjalne lub karne szkody, które wynikają lub są związane z korzystaniem z Witryny lub Treści lub z jakimkolwiek naruszeniem warunków przez Bodywise (UK) Ltd.

Użytkownik zgadza się, że odszkodowanie i zadośćuczynienie za jakiekolwiek poniesione szkody będzie ograniczone do szkód bezpośrednich (jeśli takowe wystąpią) poniesionych w toku uzasadnionego i wyłącznego polegania na Witrynie lub Treści, za które możemy zostać pociągnięci do odpowiedzialności przez właściwy sąd, do wysokości kwoty poniesionej (jeśli do tego doszło) w związku z konkretnym wykorzystaniem Treści ogółem w miesiącu, w którym szkoda po raz pierwszy została poniesiona.

Linki do stron zewnętrznych

Niniejsza Witryna zawiera linki do innych witryn prowadzonych przez osoby całkowicie niezależne od Bodywise (UK) Ltd. Linki do witryn zewnętrznych można zidentyfikować poprzez fakt, że kliknięcie w nie powoduje otwarcie nowego okna przeglądarki, wyświetlającego adres URL witryny zewnętrznej, bądź poprzez fakt, że zostały odpowiednio opisane przez Bodywise (UK) Ltd. Linki takie podawane są wyłącznie dla wygody użytkownika, w celach informacyjnych. Bodywise (UK) Ltd nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść, działanie lub dostępność takich witryn.

Przesyłanie treści do Witryny

Przesyłając do niniejszej Witryny jakiekolwiek treści (w tym między innymi tekst, grafikę, wideo lub audio), użytkownik zgadza się tym samym udzielić Bodywise (UK) Ltd wieczystej, nieodpłatnej, niewyłącznej licencji na użytkowanie, odtwarzanie, modyfikowanie, adaptowanie, publikowanie, tłumaczenie, tworzenie dzieł pochodnych, dystrybuowanie i wykonywanie wszystkich praw autorskich i praw do wizerunku w odniesieniu do takich dzieł na całym świecie lub na włączenie ich do innych dzieł w dowolnych mediach znanych obecnie lub opracowanych w przyszłości, na cały okres obowiązywania wszelkich praw, które mogą występować w odniesieniu do takich treści.

Jeżeli użytkownik nie chce udzielić Bodywise (UK) Ltd takich praw, nie powinien przesyłać żadnych treści do Witryny. Przesyłając treści do Witryny użytkownik potwierdza również, że treści te stanowią jego własne, oryginalne dzieło, że ma prawo udostępnienia ich Bodywise (UK) Ltd do wszystkich celów wymienionych powyżej, że nie są zniesławiające i nie naruszają żadnego prawa w żadnej jurysdykcji. Użytkownik przejmuje odpowiedzialność za wszelkie opłaty prawne, odszkodowania i inne wydatki, które mogą zostać poniesione przez Bodywise (UK) Ltd w wyniku naruszenia powyższej gwarancji. Użytkownik zgadza się zrzec wszelkich autorskich praw osobistych do treści w celu ich przesłania, opublikowania w Witrynie oraz w innych celach określonych powyżej.

Prawo angielskie

Korzystając z Witryny użytkownik akceptuje fakt, że niniejsze Warunki podlegają i będą interpretowane zgodnie z przepisami prawa Anglii. Użytkownik akceptuje również wyłączną jurysdykcję sądów angielskich w odniesieniu do wszelkich sporów, które mogą powstać w związku z niniejszymi Warunkami lub korzystaniem z Witryny lub wynikają w jakikolwiek sposób z Treści.

Informacje o firmie

Bodywise (UK) Ltd to spółka zarejestrowana w Anglii i Walii pod numerem 2379973.

Witryna stanowi własność intelektualną Bodywise (UK) Ltd.

Natracare stanowi zarejestrowany znak towarowy Bodywise (UK) Ltd.

W razie potrzeby uzyskania większej ilości informacji, skontaktuj się z nami tutaj.