Gebruiksvoorwaarden

Algemene voorwaarden voor het gebruik van de Natracare-website

Bodywise (UK) Ltd begroet je op de Natracare-website en hoopt dat je de informatie en inhoud nuttig en interessant vindt.

Gebruik van de Natracare-website

De website is eigendom van en wordt beheerd door Bodywise (UK) Ltd.

Rechten

Alle intellectuele eigendomsrechten, inclusief copyright, in de inhoud die wordt weergegeven op de Website (“Inhoud”) zijn van Bodywise (UK) Ltd. Alle rechten zijn voorbehouden.

Gebruik van inhoud

De website en de inhoud mogen alleen worden gebruikt voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik.

Behalve zoals hierboven uiteengezet, ga je ermee akkoord om op geen enkele manier de inhoud te downloaden, kopiëren, reproduceren, wijzigen, opslaan, archiveren, openbaar te maken, verspreiden of commercieel te exploiteren zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Bodywise (UK) Ltd. Je stemt ermee in de inhoud of de website niet te gebruiken voor illegale of ongepaste doeleinden, noch voor enig doel dat de rechten van anderen zou kunnen schenden, of zou kunnen kwetsen of ongemak of leed kan veroorzaken voor een persoon.

Je stemt er ook mee in om alle copyrightvermeldingen en beperkingen die aan de inhoud zijn verbonden na te leven en om dergelijke kennisgeving of beperking niet te verwijderen of te wijzigen of de inhoud op enigerlei wijze te wijzigen.

Licentie voor het reproduceren van inhoud

De website en de inhoud vallen onder het copyright van Bodywise (UK) Ltd. Als je de inhoud op welke manier dan ook opnieuw wilt publiceren, distribueren of exploiteren, moet je aan Bodywise (UK) Ltd toestemming vragen door een e-mail te sturen naar info@natracare.com

Bodywise (UK) Ltd kan een dergelijke toestemming niet garanderen of voorwaarden hiervoor vaststellen.

Links van andere sites

Het is derden toegestaan om te linken naar verhalen binnen de Natracare-website, met behulp van de URL en onder vermelding van de kop en de bron.

Een derde partij moet ervoor zorgen dat niets op zijn eigen website suggereert of kan worden begrepen als deel van de eigen website, tenzij de derde partij de voorafgaande schriftelijke toestemming van Bodywise (UK) Ltd. heeft verkregen.

Bodywise (UK) Ltd behoudt zich het recht voor om toestemming zonder uitleg of kennisgeving in te trekken als naar eigen oordeel het gebruik van dergelijke links buitensporig of ongepast is. Bodywise (UK) Ltd behoudt zich ook het recht voor om de locatie en aard van bestanden op de website zonder uitleg of kennisgeving te wijzigen; het is de verantwoordelijkheid van de derde partij om links te controleren en indien nodig bij te werken.

Handelsmerken en intellectuele eigendom

Natracare is het geregistreerde handelsmerk van Bodywise (UK) Ltd en de inhoud van deze site maakt deel uit van haar intellectuele eigendom. Je mag deze merken niet gebruiken zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Bodywise (UK) Ltd.

Beperking van aansprakelijkheid en disclaimer

Bodywise (UK) Ltd verkrijgt de inhoud uit verschillende bronnen en bevat feiten, inzichten, meningen en informatie die voor gebruikers van de website waarschijnlijk interessant zijn.

Bodywise (UK) Ltd onderschrijft of aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor meningen, adviezen, aanbevelingen of meningen op enige website waarnaar we linken. Je dient er rekening mee te houden dat elk contact of elke afspraak die tussen jou en een derde partij op de website of een website van een derde partij wordt gemaakt, op eigen risico is en dat Bodywise (UK) Ltd geen aansprakelijkheid aanvaardt.

De inhoud mag alleen worden gebruikt ter algemene informatie en gebruik en niet als een specifieke aanbeveling of advies, aangezien de omstandigheden van elk individu anders zijn. Voordat je een actie of beslissing neemt die geheel of gedeeltelijk op de inhoud is gebaseerd, moet je altijd je eigen onafhankelijke controles uitvoeren over alle informatie die belangrijk is bij het nemen van dergelijke beslissingen of actie. Je moet ook professioneel advies inwinnen in aangewezen omstandigheden, zoals medische aangelegenheden.

Bodywise (UK) Ltd geeft geen garanties met betrekking tot de inhoud of de website, het hebben van virussen of andere malware of dat de website compatibel is met computersystemen, software en browsers.

Alle impliciete garanties of plichten zijn uitgesloten, behalve indien en voor zover deze niet wettelijk zijn uitgesloten.

Bodywise (UK) Ltd is niet aansprakelijk voor claims, verliezen, verwondingen, boetes, schade, kosten of uitgaven die voortvloeien uit het gebruik van, of het onvermogen om de website of inhoud te gebruiken of uit enige actie die is ondernomen of die niet is ondernomen, als gevolg van het gebruik van de website of inhoud, anders dan overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van gebruik van de website, rechtstreeks veroorzaakt door nalatigheid van Bodywise (UK) Ltd.

Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, ga je ermee akkoord dat Bodywise (UK) Ltd niet aansprakelijk is jegens jou en/of enige derde partij voor enige gevolgschade of incidentele schade (inclusief maar niet beperkt tot winstderving, verlies van privacy of voor het falen om enige plicht te vervullen) of voor enige andere indirecte, speciale of bestraffende schade die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de website of de inhoud of met enige schending van de voorwaarden door Bodywise (UK) Ltd.

Je gaat ermee akkoord dat je enige terugvordering voor eventuele schade die je oploopt, en je enige rechtsmiddel, beperkt zal zijn tot de directe schade (indien van toepassing) die je daadwerkelijk oploopt door het redelijk vertrouwen op de inhoud van deze website of inhoud van de website, en waarvoor we mogelijk aansprakelijk voor worden gesteld door een bevoegde rechtbank, tot een maximum van de terugbetaling van het bedrag dat je (indien van toepassing) hebt betaald in verband met het specifieke gebruik van de totale inhoud gedurende de maand waarin de schade voor het eerst is ontstaan.

Links naar sites van derden

Deze website bevat links naar andere websites die worden beheerd door partijen die volledig gescheiden zijn van Bodywise (UK) Ltd. Links naar alle websites van derden zijn identificeerbaar, omdat als je erop klikt, nieuwe browservensters worden geopend met de website-URL’s van de derde partij, of zoals anderszins ondertekend door Bodywise (UK) Ltd. Dergelijke links worden uitsluitend voor jouw gemak en referentie aangeboden en Bodywise (UK) Ltd kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud, werking of beschikbaarheid van dergelijke websites.

Inzenden van inhoud naar de website

Als je een bijdrage levert aan deze website (inclusief maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen, video of audio), gaat je ermee akkoord Bodywise (UK) Ltd een eeuwigdurende, royaltyvrije, niet-exclusieve licentie te verlenen voor gebruik, het reproduceren, wijzigen, aanpassen, publiceren, vertalen, er afgeleide werken van maken, verspreiden, uitvoeren, bespelen. Bodywise (UK) Ltd kan alle auteursrechten en publiciteitsrechten uitoefenen met betrekking tot dergelijk werk wereldwijd en/of om het op te nemen in andere werken in alle media die nu bekend zijn of later ontwikkeld voor de volledige duur van alle rechten die op dergelijke inhoud kunnen bestaan.

Als je dergelijke rechten niet aan Bodywise (UK) Ltd wilt verlenen, mag je geen bijdrage aan de website leveren. Door je bijdrage op de website in te dienen, garandeer je ook dat een dergelijke bijdrage je eigen originele werk is en dat je het recht hebt om deze voor alle bovengenoemde doeleinden beschikbaar te stellen aan Bodywise (UK) Ltd. Tevens is deze bijdrage niet lasterlijk en overtreedt het geen wet in enig rechtsgebied. Je vrijwaart Bodywise (UK) Ltd voor alle juridische kosten, schade en andere kosten die Bodywise (UK) Ltd kan maken als gevolg van jouw schending van de bovenstaande garantie. Je stemt ermee in afstand te doen van morele rechten op je bijdrage met het oog op de indiening ervan en publicatie op de website en de andere hierboven genoemde doeleinden.

Engels recht

Door de website te bezoeken, ga je ermee akkoord dat deze voorwaarden zijn onderworpen en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Engelse wetgeving. Je accepteert ook de exclusieve bevoegdheid van de Engelse rechtbanken met betrekking tot geschillen die kunnen ontstaan in verband met deze voorwaarden of je gebruik van de website of die op enigerlei wijze voortvloeien uit de inhoud.

Bedrijfsinformatie

Bodywise (UK) Ltd is een bedrijf dat is geregistreerd in Engeland en Wales onder bedrijfsnummer 2379973.

De website is het intellectuele eigendom van Bodywise (UK) Ltd

Natracare is het geregistreerde handelsmerk van Bodywise (UK) Ltd

Neem hier contact met ons op voor meer informatie.