Milieu- en ethisch beleid

Bodywise (UK) Ltd zet zich in om haar bedrijf op een zo milieuvriendelijk en verantwoord mogelijke manier te runnen. We gebruiken en kopen middelen, energie, diensten en communicatie op een manier die de langetermijneffecten van ons gedrag op het milieu erkent en minimaliseert.

Bodywise (UK) Ltd streeft ernaar om in alle stadia van de bedrijfsactiviteiten en -werkzaamheden te voldoen aan de bestaande milieu- en wettelijke vereisten en deze waar mogelijk te overtreffen.

a) Algemene principes

Bodywise (UK) Ltd verbindt zich ertoe om bij alle activiteiten die door het bedrijf worden uitgevoerd, om:
 1. Volledig rekening te houden met biodiversiteit, het tegengaan van vervuiling, het landschap en andere milieuwaarden, waaronder biologische en veganistische principes, bij de selectie van grondstoffen en onderaannemers.
 2. Andere agrarische en bosgerelateerde economische, culturele en sociale waarden te overwegen, evenals de milieueffecten bij het kiezen van en communiceren met grondstofproducenten, -verwerkers en fabrikanten van Natracare-producten.
 3. De belasting op de natuur en het milieu te minimaliseren door middel van een volledige levenscyclusanalyse, waarbij gestreefd wordt naar een beleid dat een minimale ecologische voetafdruk hanteert bij zowel de ontwikkeling, het gebruik als de verwijdering van producten.
 4. De biodiversiteit en de functies van aangetaste ecosystemen in stand houden in overeenstemming met internationaal en nationaal goedgekeurde principes, inclusief biologische landbouw- en vezelstandaarden.
 5. Grondstoffen te verkrijgen en producten te vervaardigen op een effectieve, ecologisch duurzame en economische manier.
 6. Haar deel van de verantwoordelijkheid te nemen voor het behoud van het milieu en voor het volgen van de principes van biologische duurzame ontwikkeling.
 7. Volledig rekening te houden met de verantwoordelijkheid voor het handhaven van het protocol voor mensenrechten voor de gehele toeleveringsketen.

b) Doelstellingen en implementatie van de principes

Om ervoor te zorgen dat de eerder genoemde principes volledig worden nageleefd, zal Bodywise (UK) Ltd. ervoor zorgen dat, naar beste weten en binnen de grenzen van haar bevoegdheid, de volgende richtlijnen worden gevolgd:
 1. Alle agrarische bronnen van grondstoffen moeten vrij zijn van GGO’s, bij voorkeur biologisch, en ISO-gecertificeerd zijn of voldoen aan soortgelijke normen van goede productiepraktijken. Bossen en bosbouwproducten moeten minimaal PEFC, en bij voorkeur FSC-gecertificeerd zijn.
 2. Grondstoffen moeten zo dicht mogelijk bij de plaatsen waar ze worden verwerkt en gedistribueerd worden verkregen, om het verkeer en de vervuiling veroorzaakt door transport over grote afstanden te verminderen. Materialen moeten ook economisch zo dicht mogelijk bij de fabrikanten worden verwerkt aan wie ze vervolgens zullen worden verzonden.
 3. Alle verwerkers van grondstoffen die door Natracare worden gebruikt, moeten zich houden aan milieuvriendelijke normen: zo min mogelijk schadelijke chemicaliën gebruiken, zo min mogelijk vervuiling uitstoten, afval op een ecologisch verantwoorde manier verwijderen en geen producten op dieren testen. En bij voorkeur voldoen ze aan gecertificeerde biologische normen.
 4. Fabrikanten van Natracare-producten moeten dezelfde normen naleven als vastgelegd in B3. Alle producten ontwikkeld door Natracare mogen uitsluitend bestaan uit veganistische ingrediënten en mogen niet op dieren worden getest.
 5. Verpakkingen van Natracare-producten moeten vrij zijn van op aardolie gebaseerde kunststoffen, volledig biologisch afbreekbaar of recyclebaar zijn, en bij voorkeur gemaakt zijn van gerecyclede materialen. Een bedrijf dat voldoet aan de milieunormen zoals uiteengezet in B3, moet indien mogelijk, de verpakking bedrukken.
 6. De initiële verkoop-, marketing- en distributieactiviteiten van Natracare-producten door Bodywise (UK) Ltd moeten vanuit een interne positie worden beheerd en zo efficiënt mogelijk worden uitgevoerd: energieverbruik moet tot een minimum worden beperkt en bij voorkeur afkomstig zijn van een “groene” leverancier, afval moet waar mogelijk worden gerecycled en anders worden afgevoerd op een manier die minimale milieuverontreiniging veroorzaakt, kantoren mogen niet worden gevestigd op een plaats waar hun aanwezigheid verstoring of schade aan het milieu veroorzaakt.
 7. Natracare moet actief samenwerken en open communiceren met autoriteiten, onderzoekers, klanten en andere belanghebbenden om rekening te houden met de meest recente informatie die beschikbaar is, zodat het bedrijf haar milieubeleid en -praktijken voortdurend kan verbeteren.
 8. Aannemers moeten worden gemonitord en geëvalueerd om ervoor te zorgen dat ze bekend zijn met en voldoen aan de bedrijfsprincipes. Het personeel moet worden opgeleid om ervoor te zorgen dat ze bekend zijn met de bedrijfsprincipes en deze naleven, zoals hierboven uiteengezet.
 9. De toeleveringsketen moet worden gemonitord en geëvalueerd om ervoor te zorgen dat ze bekend zijn met en voldoen aan de bedrijfsprincipes. Het personeel moet worden opgeleid om ervoor te zorgen dat ze bekend zijn met de bedrijfsprincipes en deze naleven, zoals hierboven uiteengezet.

c) Toezicht

Om het bewustzijn van de bovengenoemde principes en richtlijnen te handhaven en voortdurende verbetering op dit gebied te bevorderen en bevestigen, zal Bodywise (UK) Ltd ervoor zorgen dat de volgende processen worden uitgevoerd:
 1. De herkomst van grondstoffen en de productiepraktijken van onderaannemers moeten jaarlijks worden gecontroleerd en geverifieerd.
 2. Operationele en milieudoelstellingen moeten worden vestgesteld en jaarlijks worden gecontroleerd en bijgewerkt om de voortdurende verbetering en vooruitgang van de milieupraktijken te ondersteunen.
 3. Streefdoelen moeten worden vastgesteld voor het behalen van deze doelstellingen en deze moeten worden bereikt als onderdeel van de planning, implementatie en monitoring van alle productontwikkeling en bedrijfsactiviteiten en -operaties.
 4. Het bedrijf heeft onder consultatie van een milieuagentschap een EPD (Environmental Product Declaration of milieuproductverklaring) verkregen en onderhouden, waarin een volledige levenscyclusanalyse wordt gedemonstreerd voor de maandverbanden, biologische certificering en het Nordic Ecolabel. Dit heeft als doel een duurzamer consumentengedrag te bevorderen en uiteindelijk een duurzame samenleving te creëren.
 5. Om dierproefvrije processen te valideren, zal het bedrijf onafhankelijk worden gecontroleerd door dierenwelzijnsorganisaties, zoals de Vegetarian Society.
 6. Het bedrijf zal regelmatig een volledige en grondige analyse van de toeleveringsketen uitvoeren om kwesties zoals mensenrechten en de naleving van belangrijke conventies van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) te controleren.

Toegankelijkheid

Bij Natracare doen we er alles aan om bij te dragen aan een wereld die rechtvaardiger, duurzamer en toegankelijker is. Dit betekent ook dat we de inhoud van onze website voor iedereen toegankelijk willen maken en ervoor willen zorgen dat deze heel gebruiksvriendelijk is.

Als je problemen hebt met het openen, bekijken of gebruiken van de inhoud van onze website, of als je suggesties hebt over hoe we onze inhoud toegankelijker kunnen maken, stuur ons dan een bericht via ons contactformulier.

We horen graag je feedback zodat we onze website nog beter kunnen maken voor iedereen.