Polityka etyczna i środowiskowa

Firma Bodywise (UK) Ltd zobowiązuje się do prowadzenia działalności w sposób jak najbardziej odpowiedzialny i przyjazny dla środowiska, co obejmuje wykorzystywanie i kupowanie zasobów, energii, usług i środków komunikacji, które uwzględniają i minimalizują długookresowy wpływ tej działalności na środowisko.

Nie tolerujemy żadnych form łamania praw człowieka, w tym współczesnego niewolnictwa, w żadnym aspekcie naszej działalności biznesowej i operacyjnej. Nasza produkcja odbywa się w zgodzie z europejskim prawem pracy i innymi obowiązującymi przepisami, a także normami ekologicznymi. Stosowana przez nas miazga drzewna w całości pochodzi ze Skandynawii i również spełnia wymagania europejskiego prawa pracy. Nasza certyfikowana bawełna ekologiczna jest uprawiana zgodnie z normami rolnictwa ekologicznego IFOAM w Kirgistanie lub Peru, a następnie przetwarzana w Turcji zgodnie z normą GOTS (Global Organic Textiles Standard). Normy ekologiczne obejmują inspekcję i potwierdzenie przestrzegania praw pracowniczych w ramach audytu prowadzonego przez akredytowane jednostki przyznające certyfikaty ekologiczne.

Bodywise (UK) Ltd dąży do przestrzegania, a w miarę możliwości przekraczania, wymagań środowiskowych i prawnych na wszystkich etapach swojej działalności biznesowej i operacyjnej.

a) Zasady ogólne

W związku z powyższym Bodywise (UK) Ltd zobowiązuje się we wszystkich prowadzonych przez siebie działaniach:

 1. W pełni uwzględniać bioróżnorodność gatunków, kontrolę zanieczyszczeń, ochronę krajobrazu i inne wartości środowiskowe, w tym zasady ekologiczne i wegańskie, przy specyfikacji i doborze surowców oraz podwykonawców.
 2. Uwzględniać inne wartości gospodarcze, kulturowe i społeczne związane z rolnictwem i leśnictwem, a także wpływ na środowisko praktyk stosowanych przy wyborze i korespondencji z producentami i podmiotami przetwarzającymi surowce, a także z producentami wyrobów Natracare.
 3. Minimalizować obciążenie przyrody i środowiska poprzez analizę całego cyklu życia produktów, aby móc zastosować zrównoważone podejście do rozwoju produktu poprzez jego późniejsze wykorzystanie aż po utylizację.
 4. Dbać o bioróżnorodność i funkcje dotkniętych ekosystemów zgodnie z zasadami zatwierdzonymi na szczeblu międzynarodowym i krajowym, w tym normami rolnictwa ekologicznego i normami dotyczącymi włókien.
 5. Pozyskiwać surowce i wytwarzać produkty w sposób wydajny, zrównoważony ekologicznie i ekonomiczny.
 6. Spełniać swoje obowiązki w zakresie ochrony środowiska i przestrzegania zasad zrównoważonego rozwoju.
 7. Wziąć na siebie odpowiedzialność za ochronę praw człowieka w całym łańcuchu dostaw.

b) Cele i realizacja zasad

Dążąc do pełnej zgodności z wyżej wymienionymi zasadami, Bodywise (UK) Ltd zapewni przestrzeganie następujących wytycznych zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą i zakresem uprawnień:

 1. Wszystkie surowce rolnicze muszą być wolne od GMO, w miarę możliwości ekologiczne, i mieć certyfikat ISO lub spełniać podobne standardy dobrej praktyki wytwarzania. Lasy i produkty leśne muszą mieć co najmniej certyfikat PEFC, a w miarę możliwości FSC.
 2. Surowce muszą być pozyskiwane jak najbliżej miejsca przetwarzania i dystrybucji, aby ograniczyć ruch drogowy i zanieczyszczenia spowodowane transportem na znaczne odległości. Materiały powinny być również przetwarzane na tyle blisko producentów, do których zostaną następnie wysłane, na ile jest to opłacalne.
 3. Wszyscy przetwórcy surowców wykorzystywanych przez Natracare muszą przestrzegać dobrych norm środowiskowych: używać jak najmniejszej ilości szkodliwych chemikaliów, produkować jak najmniej zanieczyszczeń, rozsądnie utylizować odpady w sposób możliwie przyjazny dla środowiska i nie testować żadnych produktów na zwierzętach. Optymalnie powinno spełniać certyfikowane normy ekologiczne.
 4. Producenci wyrobów Natracare muszą przestrzegać norm określonych w punkcie B3. Wszystkie produkty opracowane przez Natracare muszą zawierać wyłącznie składniki wegańskie i nie mogą być testowane na zwierzętach.
 5. Opakowania produktów Natracare muszą być wolne od tworzyw sztucznych na bazie ropy naftowej, całkowicie biodegradowalne lub nadające się do recyklingu i najlepiej wykonane z materiałów pochodzących z recyklingu. Nadruk na opakowaniach powinno w miarę możliwości wykonywać przedsiębiorstwo spełniające normy środowiskowe określone w punkcie B3.
 6. Pierwotną sprzedażą, marketingiem i dystrybucją produktów Natracare firmy Bodywise (UK) Ltd należy zarządzać wewnątrz firmy i prowadzić je tak wydajnie, jak to możliwe: zużycie energii – najlepiej od ekologicznego dostawcy – musi być ograniczone do minimum, odpady należy w miarę możliwości poddawać recyklingowi lub usuwać na inne sposoby powodujące jak najmniejsze szkody w środowisku, zaś biura nie mogą być zlokalizowane w miejscu, w którym ich obecność powodowałaby zakłócenia lub szkody w środowisku.
 7. Natracare musi aktywnie współpracować i otwarcie komunikować się z władzami, badaczami, klientami i innymi zainteresowanymi grupami w celu uwzględnienia najnowszych dostępnych informacji, które umożliwiają firmie ciągłe doskonalenie jej strategii i praktyk w zakresie ochrony środowiska.
 8. Podwykonawcy powinni być monitorowani i oceniani, aby upewnić się, że znają zasady działania firmy i przestrzegają ich. Personel musi być odpowiednio przeszkolony, aby upewnić się, że zna zasady działania firmy i przestrzega ich, jak to określono powyżej.
 9. Łańcuch dostaw powinien być monitorowany i oceniany, aby upewnić się, że wszyscy podwykonawcy i dostawcy znają zasady działania firmy i przestrzegają ich. Personel musi być odpowiednio przeszkolony, aby upewnić się, że zna zasady działania firmy i przestrzega ich, jak to określono powyżej.

c) Monitorowanie

Aby utrzymywać świadomość wyżej wymienionych zasad i wytycznych oraz promować i potwierdzać ciągłe doskonalenie w tej dziedzinie, Bodywise (UK) Ltd zapewni realizację następujących procesów:

 1. Pochodzenie surowców i praktyki produkcyjne podwykonawców muszą być corocznie badane i weryfikowane.
 2. Cele operacyjne i środowiskowe powinny być ustalane, monitorowane i aktualizowane corocznie w celu wspierania ciągłego doskonalenia i postępu praktyk środowiskowych firmy.
 3. Należy wyznaczyć cele do osiągnięcia, i uwzględniać je podczas planowania, wdrażania i monitorowania procesu opracowywania wszystkich produktu oraz działań i operacji firmy.
 4. W porozumieniu z agencją ds. ochrony środowiska firma uzyskała i utrzymuje deklarację środowiskową produktu EPD (Environmental Product Declaration), potwierdzającą pełną analizę cyklu życia podpasek higienicznych, certyfikację ekologiczną i etykietę Nordic Ecolabel, której zadaniem jest promowanie bardziej zrównoważonego konsumpcjonizmu w celu budowania bardziej zrównoważonego społeczeństwa.
 5. W celu potwierdzenia, że firma stosuje procesy wolne od okrucieństwa, będzie poddawana niezależnym audytom, prowadzonym przez organizacje zajmujące się dobrostanem zwierząt, takie jak stowarzyszenia wegetariańskie.
 6. Firma będzie regularnie przeprowadzać pełną i dokładną analizę łańcucha dostaw w celu monitorowania kwestii obejmujących prawa człowieka i przestrzeganie kluczowych konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP).

Dostępność

W Natracare jesteśmy zaangażowani w tworzenie bardziej sprawiedliwego, bardziej zrównoważonego i bardziej dostępnego świata. Obejmuje to zapewnienie dostępności i przyjazności naszej witryny dla wszystkich użytkowników.

Jeśli masz trudności z uzyskaniem dostępu do, przeglądaniem lub korzystaniem z treści w naszej witrynie internetowej lub masz pomysły, w jaki sposób możemy poprawić dostępność naszych treści, wyślij nam wiadomość za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Chętnie poznamy Twoją opinię, aby udoskonalić naszą witrynę internetową dla wszystkich.